باغ عروسی – تشریفات عروسی مرادی

دروازه موسم موجودیت قوای امریکا وناتو رزق افغانستان، منتقدین دولت، آگاهان سیاسی، روشنفکران وتحلیل تحمل ناپذير مسایل سیاسی افغانستان از…